Az ÈRTÈKeink fontossàga…

Nèhàny hete làtogatàst tett nàlam az àtalakult Túri Kamràban Bèkès vàros polgàrmestere Kàlmàn Tibor ès a Bèkèsi Termèk Vèdjegy Bizottsàg , hogy megismerjèk a helyi gazdasàgfejlesztèsre épülő modellünket.